ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

 

 

Για τον βαπτιζόμενο

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (δεν γίνεται αποδεκτό το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης).

Εάν έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται η Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών ή από την προξενική αρχή ή από το ληξιαρχείο της πόλης που γεννήθηκε επίσημα, μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 

 

Για τον ανάδοχο

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης και Βάπτισης.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  • Σε περίπτωση έγγαμου: Ληξιαρχική πράξη του θρησκευτικού γάμου.
  • Σε περίπτωση άγαμου:   Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως-βαπτίσεως και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Άτομα που έχουν συνάψει μόνο Πολιτικό Γάμο ή Σύμφωνο Συμβίωσης, απαγορεύεται ρητά να γίνουν ανάδοχοι (Συνοδικές Εγκύκλιοι υπ’ αριθμ. 2309/240/105/21-1-1982 & 3264/46ΝΚ/2268/7-11-2000).

 

Για του γονείς

Απαραίτητη κρίνεται η συγκατάθεση και των δύο γονέων για την Βάπτιση του τέκνου.

Την ημέρα της Βάπτισης, είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία και των δύο γονέων, με τα Δελτία Ταυτότητάς τους.

Σε περίπτωση που οι γονείς είναι διαζευγμένοι, αρμόδιος είναι ο γονέας που διατηρεί την επιμέλεια του τέκνου.

 

Εάν επιθυμείτε χορωδία για το Μυστήριο της Βάπτισης, πληροφορίες στο www.byzantinomelos.gr